-

[]

¤au·oo

¨°

x·xe±¤a¨exxeu

ae·xoxa°±e

aoea±oxu

u°x·x·¨·x÷¨

±°e

xu÷u·a

¤a°

xuo¨°¤a

¨°o±xx·

x÷iu

uo·

)°u°o·±±

°ix°iua±

°÷÷·x·°±

°e±a

°°··±

·¨xxi§

¤e

=(

)°±i·¨±

uuuxo·x·x°

°¨x°±

x·°

°oe

i±uu¨x·°÷

°

iox÷uai·°

°·°

·u

xaa°xxi°

x÷¨·¤a°

()°u±

e¨a°

(

)°o±u§o±o·°±

(_

)

3d

°·o

°±uu±±§a±

°x±

°±

()°u±

(vv)°±

()

(d)

÷°°

i±u°

xi°xa±

°xux·±±ou

°ouu

¤i¨

a°x°

¨·¤·°u¨o·u

·oue¨

ou±±·°uxi¨

·x·ei°

()°i°±a§°±

°ia§x±

±¨§·e

xxx

x·xo

(o)°o°±

ooo°°

(aa)°±

i÷x°

(_)°x¨xx¨±u·±

°u±

xi°°i±

uux

ou±¨xe§

(;)°x°iuu±

°±

°xa±

°u¨xax÷·±

°·xo·x·±

°¤a±±

(o

o)°°±

°±

°±°±

°±oxaooo°±

ou°°i¨·ie±

°·i·ooxa¨ua±

§oi

°°ee±

°±§

ee°o

·x·

¨x

u°a°x·x±°

io

±aoeu

÷±xuuoeu°

·¤·exa¨·°

±oux

uxi·x±

¨t(aoa)¨s°¤i±u±

°e°±±±

i±±ui÷¨÷

i·±÷

°i··ii·u°o±

xi°i±e±

oeu·¤·e

°iu±

°i

o

°eu°ouxueua°±

°a°±

au()°xuxuoo±

°oixou¨·e¤±

x±±·

xo°

ix·§

°x·iu±o°÷a·x

ueux±·¨

·ao

uex

o°x

a§¤·x÷

e·i¨°

°xi

°¤ax±

±°xx

()

°·u÷exxu¤°

aux¤±aa§ao

§°uxix±

a°a

°xe°x±

x°±

°°euxu

u¨·±°

(|||)=(

)

giaoaeu·xu°-